DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2017

Pridané 21.01.2017

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 a kedy je daň z nehnuteľností splatná?

Autor: Ing. Ján Benko

Daň z nehnuteľností je miestnou (lokálnou) daňou a je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred. Daň z nehnuteľností, zaplatená v roku 2017 je daň, ktorá sa vzťahuje na rok 2017. Nie je to daň z nehnuteľností za rok 2016.

Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky (napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome (napr. byty, pivničné kobky) a stavby (napr. rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností a zatiaľ ešte žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodával, napríklad ak dôjde ku kúpe prvého bytu. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká k 1. januáru 2017, okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dedením a vydražením, tým daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 2016 alebo k 1.1.2017 stali

  • vlastníkom,
  • správcom,
  • nájomcom alebo
  • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba).

Príklad: Michal kúpil v roku 2016 byt, pričom zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný v decembri 2016. Keďže k 1. januáru 2017 je v katastri nehnuteľností Michal zapísaný ako vlastník, vzniká mu daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Do 31. januára 2017 je povinný podať priznanie (daňové priznanie k dani z nehnuteľností).

Priznanie alebo čiastkové priznanie je daňovník povinný podať do 31.1.2017 miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je mesto alebo obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

Správcovia dane, ktorými sú mestá a obce, nespadajú pod finančnú správu SR. Daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky (napr. platitelia DPH), nemajú túto povinnosť voči mestám a obciam.

Príklad: Adriana má trvalý pobyt v Bratislave. V roku 2016 predala chatu, ktorá patrí do katastrálneho územia mesta Dolný Kubín (Kubínska Hoľa). Do katastra nehnuteľností bol kupujúci zapísaný v septembri 2016. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) Adriane zaniká vlastnícke právo k chate a prechádza na kupujúceho. Daňová povinnosť k chate jej zanikne 31. decembra 2016. Musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností mestu Dolný Kubín.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2017

Daňovník v daňovom priznaní nevyčísľuje daň z nehnuteľností tak, ako je tomu v prípade dane z príjmov. V priznaní alebo v čiastkovom priznaní uvádza skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet dane (napr. rozlohu pozemku v metroch štvorcových, počet nadzemných podlaží). Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň.

Rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje informácie potrebné k uskutočneniu platby dane z nehnuteľností na rok 2017, t. j. číslo účtu a údaje na označenie platby dane. Daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Mesto alebo obec môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, mesto, resp. obec musí určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník nemusí platiť vyrubenú daň z nehnuteľností v splátkach. Môže ju zaplatiť aj naraz, avšak najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 Tlačiť stránku

Dátum a sviatok

Porovnaj hypotéky ↓↓↓

Zašlite nám Vaše otázky

Opiště text - nechci spam:

Sociálne siete

      © 2017 - reality RE/MAX Joy
Digitální obchodník
Zpět nahoru