AKÝ TYP ZMLUVY UZATVORIŤ PRI PREDAJI BYTU?

Rozhodujúci je obsah zmluvy.

V prípade, že predmetom kúpy je nehnuteľnosť, kúpna zmluva musí mať písomnú formu. Právna úprava kúpnej zmluvy je obsiahnutá v § 588 a nasledujúcich ustanoveniach Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

V prípade prevodu vlastníckeho práva k bytu sa okrem ustanovení Občianskeho zákonníka na kúpnu zmluvu použijú aj ustanovenia Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Kúpna zmluva, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k bytu sa totiž líši od štandardnej kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Zaregistrujte sa a my Vám pošleme 

Čo musí obsahovať zmluva,

Ako pomenovať zmluvu

a ďalšie dôležité informácie.

 Tlačiť stránku

Dátum a sviatok

Porovnaj hypotéky ↓↓↓

Zašlite nám Vaše otázky

Opiště text - nechci spam:

Sociálne siete

      © 2017 - reality RE/MAX Joy
Digitální obchodník
Zpět nahoru